Twizigamire Tugurizwe Dutere Imbere
 • info@copedultd.rw
 • 2012

UBUYOBOZI

Inteko Rusange

Inteko rusange nirwo rwego rukuru rwa sosiyete COPEDU LTD ikaba igizwe n’abanyamigabane batorerwa guhagararira abandi. Batorerwa manda y’imyaka itatu kandi bagatorwa n’abandi banyamigabane kuri buri shami babarurirwaho. Inteko rusange niyo itorwamo abagize inama y’ubutegetsi.

Inama y’ubutegetsi

Inama y’Ubutegetsi ni urwego ruyobora sosiyete, rugashyira mu bikorwa ibyemezo n’amabwiriza bishyirwaho n’inama Rusange hakurikijwe amategeko shingiro. Inama y’ubutegetsi ya COPEDU LTD igizwe n’abantu 9 harimo abanyamigabane 6 n’abandi 3 bigenga. Batorerwa manda y’imyaka 3.
Mu nama y’ubutegetsi habamo komite ziga ibikorwa bya sosiyete bya buri munsi zifatanyije n’ubuyobozi bukuru n’abakozi bahoraho.

Reba abagize inama y’ubutegetsi

Ubuyobozi bukuru

 • Umuyobozi Mukuru wa sosiyete
  Inama y’Ubutegetsi niyo ishyiraho umuyobozi mukuru wa sosiyete, ikamugenera ububasha n’inshingano zo gucunga COPEDU LTD buri munsi, akaba ari nayo amurikira imirimo n’ibikorwa bya sosiyete.
 • Umunyamabanga wa sosiyete
  Inama y’ubutegetsi ishyiraho umunyamabanga wa sosiyete ufite inshingano zo guhuza ibikorwa by’Inama y’ubutegetsi, inama rusange, abanyamigabane, za komite, no gukorana n’ubuyobozi bukuru kugira ngo amategeko n’imyanzuro ifatwa n’inzego zitandukanye ishyirwe mu bikorwa.
 • Abandi bakozi
  Inama y’ubutegetsi ya COPEDU LTD niyo iha akazi abandi bayobozi batandukanye hakurikijwe amategeko agenga umurimo. Abandi bakozi ba COPEDU LTD bagashyirwaho n’ubuyobozi bukuru.

Reba abagize ubuyobozi bukuru